Какво да имаме предвид, когато искаме сглобяема къща

По смисъла на ЗУТ (Закон за устройство на територията) сглобяемите къщи са строеж от V категория, т.е. законът ги приравнява на монолитните строежи (строеж с железобетон и тухли). Това означава, че при строителството следва да се извърви целия път, който предписва законът, за да се узакони строеж от тази категория, а именно:

  • Изваждане на виза за проектиране;
  • Съгласуване на визата с Енерго и ВиК * Проектиране – всички необходими части, вкл. Управление на отпадъците и План за безопастност и здраве;
  • Внасяне в съответната община за разглеждане на проектите на експертен съвет;
  • Получаване на Разрешение за строеж и заплащане на всички необходими такси;
  • Стартиране на строителство след изтичане на определения срок и влизане на разрешението за строеж в сила;
  • Оформяне на всички необходими строителни книжа от Акт 2 /Откриване на строителна площадка до  Акт за Груб строеж/;
  • Внасяне на всичката документация в съответната община;
  • Получаване на Акт16 /Удостоверение за въвеждане в експлоатация/.

Възможно е недобросъвестни строителни фирми да обещават, че техните къщи се водят преместваем обект,  но единственият компетентен орган, който може да удостовери това е Главният архитект на съответната община чрез издаване на Разрешение за поставяне на преместваем обект. Нашият опит говори, че в огромната част от случаите сглобяемите къщи са строеж V категория и се нуждаят от всички необходими документи за категорията. Ако строителната фирма Ви убеждава в противното, изискайте техническата документация на къщата и се допитайте до общината дали ще ви издадат Удостоверение за поставяне на такъв обект.