Локална пречиствателна станция за битови отпадни води

Локалните пречиствателни станции (наричани модулни или индивидуални пречиствателни инсталации) са много интересна тема, която ние от remonti.bg приемаме присърце. Подобно на слънчевите колектори за топла вода, фотоволтаиците, лед осветлението и други попада в екологичните и природосъобразни теми, които помагат за изграждане на по-чиста природа.

Пречистване на промишлени отпадни води

Това пречистване се отличава с много специфики, тъй като промишлените замърсени води могат да бъдат много видове в зависимост от вида на замърсителя. За в бъдеще ще подготвим и няколко статии за пречистването на основните видове промишлени води, но към този момент ще се фокусираме върху пречистването на битовите отпадни води.

Пречистване на битови отпадни води

Пречистването на битовите отпадни води може да бъде доброволно или принудително. Ако имате достъп до канализационна мрежа, то просто зауствате Вашата канализация там и проблемът Ви е решен. Ако желаете да използвате водите за напояване обаче,  ще се наложи да ги пречистите.
Най-реалният и най-често срещаният пример е, когато се намирате извън населено място и няма изградена канализационна мрежа. В такъв случай имате само два варианта – пречиствателна станция или септична яма. Септичната яма е добър вариант за еднофамилна къща или вила, тъй като обемът на отпадните води не е голям. В този вариант ще Ви се налага веднъж в годината или по-рядко да почиствате вашата септична яма.

Най-често се налага да се изгражда локална пречиствателна станция на малки и средни бизнес обекти – хотели, ресторанти, почивни станции, магазини, малки заводи и цехове, които се изграждат извън населено място и нямат достъп до канализационната мрежа. В такива случаи станцията се оказва нещото, което ще им спаси бизнеса.
Още по време на проектиране в проекта по част ВиК проектантът трябва да укаже къде ще бъдат заустени отпадните води, тъй като заустването е норамтивно подчинено на Закона за водите и няколко наредби. За такива обекти изграждане на септична яма не е рентабилно, защото ще се налага твърде често да се почиства.

Статията е написана в партньорство с