Основни характеристики на малките пречиствателни станции

Верни на нашата мисия да улесняваме Вашите ремонти в тази статия ще Ви изложим основните характеристики на локалните пречиствателни инсталации.

Тип на пречистване

В практиката вече се наложиха инсталациите с биологично очистване – Био-реактор. Техни основни предимства са:

  • Екологичност – не се използват химикали и вредни вещества;
  • Икономичност – не се налага добавяне на специални бактерии и микроорганизми, които да извършват преобразуването на битовите отпадъци;
  • Автоматизиране на процесите – автоматичното управление само контролира процесите, а човекът има единствената грижа да почиства неразградимите отпадъци веднъж в годината.

Капацитет

  • Тъй като пречиствателните станции се състоят от резервоари с определен обем, а технологията на пречистване изисква отпадните води да престоят известно време в този обем, за да бъдат третирани. По този начин обемът на резервоарите предопределя и капацитета на пречистване. Всички останали елементи на инсталацията са оразмерени по тези обеми – диаметри на тръби, капацитети на помпи, компресор и други;
  • Инсталацията може да пречиства и малки количества, но когато постъпващите количества отпадни води превишават максималния капацитет,  водата започва да прелива между отделните камери в резервоара или между отделните резервоари. В резултат на изхода на станцията започва да излиза непреработена вода. Този проблем рядко може да възникне в места за живеене – къщи, кооперации и др. Обикновено възниква при места с непостоянен брой пребиваващи хора – хотели, къмпинги, ресторанти, защото очевидно удвоеният брой хора ще произведе удвоено количество отпадни води. При невъзможност за монтиране на инсталация с увеличен капацитет има едно много елегантно решение – поставяне на буфер, който да обира пиковите количества. Когато водите надвишават определен обем, излишният приток се отвежда в отделен буферен съд, където изчаква  и когато инсталацията се справи с  капацитетните си обем по време на пика, автоматично се подава съхраненото излишно количество.
  • Чисто технически капацитетът се опраделя в обем – Х кубически метра на денонощие, но тъй като обикновеният човек не може да прецени колко отпадни води произвежда, то е създаден специален параметър – Брой еквивалент жители. Един БЕЖ,  според средните европейските норми, консумира 150л. вода на ден, което означава, че същото количество отпадни води се отделят. Когато говорим за сгради с постоянно пребиваващи то БЕЖ лесно се определя от броя на живеещите. Много по-сложно е с обекти с временно натоварване, където не може да се планират нощуващите, или ако е ресторант – хранещите се. За хотел се приема, че един настанен е равен на един ЕЖ, тъй като извършва същите дейности, като обикновен човек в къщата си – къпе се, бръсне се, мие се и ползва тоалетната. На пазара се предлагат пречиствателни инсталации с различен капацитет – до 4 ЕЖ (еднофамилна), до 8 (двуфамилна), до 100, до 1 000 и т.н.

Степен на пречистване

  • Почти всички пречиствателни инсталации гарантират, че пречистената вода отговаря на изискванията за заустване /въвеждане в канализационните системи или водни обекти на вещества/  във водоприемници втора категория. Такива са почти всички дерета и реки в страната. Също така може да се заусти в попивни ями, дренажни системи и дъждовни канавки. Водата е бистра на цвят, без мирис и отговаря на следните параметри :

– Биологична потребност от кислород БПК5 <25 млг./л.;

– Химическа потребност от кислород ХПК <90 млг./л. и неразтворени вещества <30 млг./л.

                       Важно е да се каже, че така пречистената вода НЕ е годна за употреба от човека, включително миене и къпане, защото в нея има все още голямо количество бактерии. Има допълнителни съоръжения, които се монтират за окончателно пречистване:

  • Пречистената вода от втора категория означава, че тя спокойно може да се използва за напояване, което вече дава една много екологична алтернатива за повторно използване на пречистените води. Много лесно с помощта на помпа тези води могат да се включат в поливната система на зелените площи и да донесат и една икономическа полза от спестени сметки за вода. Ако имате градина или насаждения от зеленчуци или овошки, тази вода чудесно може да се използва за тяхното напояване;
  • Друга алтернатива за тези води е използването им за миене на площадки, пътища, миене на коли, пожарогасене и други не-битови нужди.

Накрая следва да кажем едно много важно нещо, което често се пропуска: почти всички пречиствателни станции работят на ток – таблото за управление, помпите и компресора ще спрат да работят при прекъсване на токоподаването. Ако продължите да подавате мръсна вода, то очаквайте след напълване на вместимостите тя да се появи на изхода.

Статията е написана в партньорство с  .