Общи условия

Общи условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта remonti.bg

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 2. Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от РЕМОНТИБГ информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайта www.remonti.bg . Уебсайта www.remonti.bg  представлява средство за предоставяне на услуги на информационното общество, което е изградено като социална и информационна платформа, целяща да улесни, стимулира и подкрепя комуникацията между фирми, занаятчии, майстори, строителни търговци,магазини и други лица, предоставящи услуги от една страна и техните потенциални клиенти от друга.

2.Настоящите общи условия и правила за ползване уреждат отношенията между:

1) Посетителите, регистрираните потребители и получателите на услуги чрез уебсайта www. remonti.bg

и

2)“ РЕМОНТИ.БГ – ЕООД“, с ЕИК 200057188, със седалище и адрес на управление в гр. Белоградчик, бул. Съединение 9  ,наричано по-долу Доставчикът,

заедно наричани по-долу Страни.

 1. Използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете на Доставчика подлежи на регулиране от условията на настоящото правнообвързващо споразумение между Вас и Доставчика. Услугите, които предоставя Доставчикът, се предоставят чрез интернет страницата www. remonti.bg и изключват всички всчики услуги, които Доставчикът Ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение.
 2. ДЕФИНИЦИИ
 3. При тълкуване и прилагане на настоящите общи условия, използваните по-долу термини и изрази имат следното значение:
 • „Интернет страница“ , „сайт“ – www. remonti.bg, като обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси;
 • „Доставчик на услуги“, „Доставчик“ – “ РЕМОНТИ.БГ – ЕООД“, с ЕИК 200057188, със седалище и адрес на управление в гр. Белоградчик, бул. Съединение 9
 • „Предоставяни услуги“,“Услуги“ – услуги, предоставяни от Доставчика, състоящи се в приемане, съхраняване и предаване на информация с цел осъществяване на контакт между професионалисти в строително-ремонтната дейност и други лица, предоставящи услуги, от една страна и техните потенциални клиенти от друга;
 • „Изпълнител“ – получател на услуга, представител на строителния бранш,търговски обект, както и всяко друго физическо или юридическо лице, което ползва услуги, предоставяни от Доставчика, за професионални, търговски или други цели;
 • „Клиент“ – потребител, физическо или юридическо лице, което използва услугите на сайта за цели, извън неговата професионална, търговска или икономическа дейност;
 • „Посетители“ – всички нерегистрирани потребители;
 • „Профил“ – обособена част от интернет страницата, която съдържа информация за регистриран Клиент или Изпълнител; Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът осигурява възможност Изпълнителят или Клиентът по всяко време да преглежда и редактира съхраняваните данни;
 • „Заявка за ремонт“ – попълнена от Клиент информация относно търсена от него строително-ремонтна или друга услуга, която съдържа данни за характера на услугата и района на местоизпълнението й;
 • „Оферта“ – отправяне на предложение от страна на Изпълнител, адресирано до Клиент, в отговор на Заявка за ремонт;
 • „Търговско съобщение“ – изпратени от Доставчика до потребителите и получатели на услуги рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия, включително автоматично генерираните съобщения към регистриран Клиент или Изпълнител
 • „Злоумишлени действия“ – действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

III. ПРЕДМЕТ

 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между Страните, възникнали във връзка с предоставянето на услуги, свързани с приемане, съхраняване, предоставяне и предаване на информация от и на Клиенти и Изпълнители по повод търсени и предлагани от тях услуги;
 2. Поръчките са предмет на отделно договор между Клиента като възложител и Изпълнителя, като условията за тяхното изпълнение не се уреждат от настоящите Общи условия. Доставчикът е само посредник, но не и страна по този договор и не носи отговорност за неговото неизпълнение, частично, забавено или лошо изпълнение, както и за вредите, настъпили за някоя от страните по повод неговото изпълнение.
 3. При осъществяване на своята дейност, Доставчикът предоставя следните видове услуги, при извършване на предварителна регистрация и при спазване на настоящите общи условия:

а) свободен преглед на информация относно търсена строително-ремонтна услуга;

б) съдействие при комуникацията между Клиент и Изпълнител;

в) достъп до информационен бюлетин.

 1. Предоставяните при свободен достъп информация и услуги са предмет на настоящите общи условия, доколкото разпоредбите на последните не са нарушени.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

 1. Достъпът до услугите по Раздел III, чл.3, буква „а“, „б“ и „в“ се осигурява от Доставчика, въз основа на изпращане от Посетителя по електронен път до Доставчика на валидна заявка за регистрация.
 2. Валидна заявка по предходния член е всяка такава, която съдържа всички необходими и изисквани данни, съгласно съответния формуляр за регистрация в сайта. За валидна заявка за регистрация се счита тази, която е потвърдена от Доставчика, чрез предоставяне на достъп до Профил на Посетителя.
 3. Отношенията по предходния член имат за предмет съхраняване на информация и предоставяне на достъп до съхранената от Доставчика информация, описани в настоящите общи условия.

 1. ЗАЯВКА ОТ КЛИЕНТ

 1. При подаване на заявка, Клиентът попълва предварително установена от Доставчика електронна форма. Доставчикът публикува одобрените заявки в главната страница на сайта, като си запазва правото да изтрие всякакви Злоумишлени действия от страна на Клиентът, както и текстове противоречащи на българското законодателство или друго приложимо право
 2. Доставчикът няма право да променя съдържанието на Заявката, освен в случаите, в които с нея се нарушават разпоредби на настоящите общи условия.
 3. Доставчикът не носи отговорност относно истинността на съдържанието на публикуваната и/или предавана Заявка.
 4. Клиентът не дължи възнаграждение на Доставчика за публикуване и предаване на Заявка.
 5. ПРЕДАВАНЕ НА ЗАЯВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
 6. Доставчикът предава одобрената от него заявка, чрез изпращане на известие до определен кръг Изпълнители, съобразно вида на търсената услуга и района на изпълнение на поръчката.
 7. Доставчикът не носи отговорност спрямо Изпълнителите относно истинността и съдържанието на публикуваните заявки.

VII. КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЗАЯВКА

 1. Всеки Изпълнител може да кандидатства за възлагане на поръчка за извършване на търсена от Клиента услуга, чрез следните действия:

– отправяне чрез интернет страницата на предложение-оферта, адресирано до Клиента;

– отправяне чрез интернет страницата на въпрос, адресиран до Клиента и свързан с особеностите на търсената услуга;

– отправяне чрез интернет страницата на предложение, адресирано до Клиента, за оглед на обекта на търсената услуга;

1.1 Горепосочените действия могат да се извършат и по телефона, когато има осъществена размяна на телефони чрез интернет страницата.

 1. Доставчикът приема, съхранява и предоставя информация, свързана с действията по предходната алинея.
 2. Действията по чл.1 от настоящия раздел представляват преддоговорни отношения между Клиент и Изпълнител по смисъла на българското законодателство и не обвързват Доставчика.

VIII. ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

 1. Строително-ремонтната или друга услуга се извършва въз основа на договор между Клиент и избран от него, посредством интернет страницата Изпълнител. Доставчикът не е страна по този договор и не отговаря за вредите, настъпили като последица от действията на Клиента и Изпълнител при изпълнението или неизпълнението на този договор.
 2. ОБРАТНА ВРЪЗКА
 3. Изпълнителят се съгласява, че Клиентът може да оценява извършената от него услуга чрез попълването на специален формуляр, адресиран до и достъп до който има само Доставчика. Резултатът от получената оценка Доставчикът публикува в профила на съответния Изпълнител чрез рейтинговата система на интернет страницата, който резултат е видим за всички.
 4. Доставчикът има право да ограничава и/или преустановява достъпа на Изпълнителя до предоставяните от Доставчика услуги, въз основа на получените за Изпълнителя оценки.
 5. Клиентът не носи отговорност за вредите, които са настъпили за Изпълнителя като пряка и непосредствена последица от дадената от Клиента оценка.
 6. Доставчикът не носи отговорност за вредите, които са настъпили за Изпълнителя като пряка и непосредствена последица от дадената от Клиента оценка.

 1. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
 2. Услугите, до които има достъп Клиентът, съгласно настоящите Общи условия, се предоставят от Доставчика безвъзмездно. За допълнителните услуги, които не са предмет на настоящите Общи условия, между Доставчика и Клиента се сключва допълнителен договор.
 3. Услугите, до които има достъп Изпълнителят, се предоставят от Доставчика безвъзмездно: За допълнителните услуги, които не са предмет на настоящите Общи условия, между Доставчика и Клиента се сключва допълнителен договор или споразумение.
 4. Доставчикът се задължава да информира всички Изпълнители в 30-дневен срок преди промяна в настоящите финансовите условия за предоставяне на услуги.
 5. НЕПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ
 6. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентите и Изпълнители се съгласяват да получават непоискани търговски съобщения с цел Доставчикът да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
 7. Клиентите и Изпълнители имат право да възразят срещу изпращането на непоискани търговски съобщения, чрез изпращането по електронен път на писмен отказ от последните.

XII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 1. Съгласно настоящите Общи условия, Клиентите имат следните права:

– да публикуват на интернет страницата валидни Заявки за извършване на строително-ремонтни или други услуги, да ги редактират, деактивират и да се отказват от вече нает Изпълнител, за което незабавно уведомяват Доставчика;

– да ползват безвъзмездно функционалността на уебстраницата и свободно предлаганите от Доставчика услуги, които не е изрично упоменато в интернет страницата, че са платени;

– да оценяват вече извършена от Изпълнител услуга, използвайки формата за Обратна връзка, до която Доставчикът следва да предостави достъп.

 1. Съгласно настоящите Общи условия Клиентите имат следните задължения:

– да попълват коректно и вярно електронната форма за изпращане на Заявка, като подават точни данни относно характера и местоизпълнението на търсената строително-ремонтна или друга услуга;

– в случай на регистрация, да попълват валидни данни във формата за регистрация;

– да уведомят незабавно Доставчика в случай, че анулират своята изпратена и вече одобрена Заявка;

– да оставят оценка за извършената от Изпълнителя работа, като бъдат коректни и обективни при използване на обратна връзка, като форма за оценяване на вече извършени строително-ремонтни услуги;

– да не извършват злоумишлени действия;

– да не публикуват, изпращат и предават каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за престъпно, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

 1. С приемането на настоящите Общи условия Изпълнителите декларират:

– че са дееспособни физически или юридически лица;

– че като търговци, не са обявени в несъстоятелност, не са в открито производство по несъстоятелност, както и че не са в производство по ликвидация;

– че разполагат с всички необходими лицензии и документи, в случай че в българското законодателство е предвиден разрешителен, регистрационен или уведомителен режим, относно извършаваните от тях дейности.

 1. Съгласно настоящите Общи условия Изпълнителите имат следните права:

– право на регистрация в сайта като изпълнители или магазини – реални търговски обекти;

– достъп до публикуваните Заявки;

– достъп до личен профил, както и възможност да обновяват информацията, съдържаща се в този профил;

– да ползват функционалността и услугите на уебстраницата;

– да получават съобщения за и да кандидатстват по заявки, съответстващи на техните район и сфера на дейност.

 1. Съгласно настоящите Общи условия Изпълнителите имат следните задължения:

– да подават точна и коректна информация относно извършваните от тях дейности, както и да актуализират своевременно вече публикувана такава информация;

– да не извършват злоумишлени действия;

– да не публикуват, изпращат и предават каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

 1. При предоставяне на своите услуги Доставчикът има следните права:

– да извършва промени в настоящите Общи условия, като уведомява за това потребителите и получателите на услуги;

– да променя свободно съдържанието и функционалността на сайта;

– да поставя електронни препратки към други интернет страници, както и рекламни банери. С приемането на настоящите Общи условия посетителите на интернет страницата се съгласяват на вниманието им да бъдат представяни подобни рекламни банери и препратки към други интернет страници;

– да преустановява без предизвестие достъпа до съдържанието на сайта и предлаганите чрез нея услуги, в случай на системно или грубо нарушение на настоящите Общи условия или по своя лична преценка;

– да преустанови достъпа до обяви и съобщения, публикувани в нарушение на настоящите Общи условия;

– има право на обезщетение за всички вреди, включително и такива във връзка с отправени от трети лица претенции, причинени от виновно нарушение на настоящите Общи условия.

XIII. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 1. Страните се съгласяват, че Доставчикът не носи отговорност относно:

– правата и задълженията на Изпълнители и Клиенти по сключения между тях договор за възлагане на поръчки и предоставяне на услуги;

– вреди, причинени върху софтуера и хардуера на посетителите на сайта, в резултат на предоставяните от Доставчика услуги;

– други вреди, причинени при използване на услугите, предоставяни чрез сайта, освен при груба небрежност или умисъл от страна на Доставчика или негов служител.

XIV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. С разполагането на потребителско съдържание под каквато и да е форма на сайта Изпълнителите и Клиентите предоставят на Доставчика неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Това право се предоставя за времето, за което потребителското съдържание е разположено на сайта, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.
 2. В случай, че предоставеното потребителско съдържание включва обекти на интелектуална собственост, Изпълнителите и Клиентите декларират, че са носители на съответните права на интелектуална собственост върху тях или имат правото да използва съответните материали по начина, посочен в настоящите Общи условия, включително правото да сублицензира ползването на съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост, лични или други права на трети лица.
 3. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Изпълнителите и Клиентите имат достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Доставчика, на други потребители или на съответно указаните лица. Изпълнителите и Клиентите имат достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и нямат право да използват, записват, съхраняват, възпроизвеждат, променят, адаптират или разпространяват публично обекти на интелектуална собственост, които са им станали достъпни при ползването на услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от тях или са получили изричното съгласие на съответните правоносители.
 4. Независимо от горното Изпълнителите и Клиентите нямат право да премахват знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните им материали, независимо дали носителят на съответните права е Доставчикът или друг потребител.
 5. Изпълнителят и Клиентът е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на сайта, както и за действията си по повод публикуването му и за последствията от това публикуване.
 6. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на сайта, извън потребителското съдържание, разположено от потребителите на сайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Доставчика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 7. В случай, че потребител счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми Доставчика в писмена форма на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление или чрез писмо, изпратено на адреса на електронна поща, посочен за контакт с Доставчика. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и адрес и телефон за контакт с потребителя.

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. С приемането на настоящите Общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани от Доставчика при спазване на Закона за защита на личните данни.
 2. Доставчикът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, като осигури необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
 3. С приемането на настоящите Общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат предоставяни на трети лица в следните случаи:

– когато лично сте подал данните в полета с публична информация;

– когато информацията, съдържаща лични данни, се предоставя на Клиенти или Изпълнители, с цел осъществяване на комуникация между тях, във връзка с търсена или предлагана строително-ремонтна услуга;

– когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред;

– за предоставяне на статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за действия на посетителите върху техните рекламни банери и линкове;

– за целите на директния маркетинг.

XVI. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. Доставчикът запазва право си едностранно да променя настоящите Общи условия, като се задължава да информира за това потребителите и получателите на услуги по подходящ начин.
 2. Промените по предходната алинея обвързват и вече регистрираните Изпълнители и Клиенти, които не отправят изрично искане за прекратяване на регистрацията и предоставянето на услуги, сключен с Доставчика.

XVII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ

 1. Доставчикът прекратява без изрично предизвестие достъпа до услугите, които предоставя чрез сайта в случай, че потребителят грубо или системно нарушава настоящите Общи условия и правила за ползване.
 2. Регистрацията и предоставянето на услуги се прекратява и в следните случаи:

– По искане на Клиент или Изпълнител за прекратяване на договора;

– Доставчикът преустанови своята дейност.

XVIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

 1. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.